Double Sidebars

Факторингові послуги

( інформація, що застосовуэться згідно Закону про фінансові послуги статті 12)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОФІТ КАПІТАЛ»

(далі за текстом – “Фінансова компанія”), яка внесена до Державного реєстру фінансових установ, відповідно до законодавства надає можливість своїм Клієнтам ознайомитись із інформацією про фінансову послугу та іншою інформацією, пов’язаною із отриманням фінансової послуги, як цього вимагає частина друга статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, у тому числі до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги. Свідотство про реєстрацію фінансової компанії та Розпорядження на видачу ліцензії.

Інформація про фінансові послуги, що пропонується надати Клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для Клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг

Фінансова компанія надає фінансову послугу факторингу у відповідності до вимог чинного законодавства України та згідно затверджених Фінансовою компанією Правил надання послуг з факторингу.

Інформація про фінансову послугу викладена у Договорі про надання факторингу (далі за текстом – “Договір”).

Вартість фінансових послуг факторингу Фінансова компанія може надати за заявою Клієнта шляхом звернення та до моменту укладення договору з надання зазначених послуг.

Інформація про умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість

За загальним правилом, надання Фінансовою компанією послуг факторингу не передбачає надання додаткових фінансових послуг Клієнтам. Але у разі, якщо в окремих випадках Фінансовою компанією надаватимуться додаткові фінансові послуги, то положення про умови їх надання та їх вартість включатимуться до належним чином оформлених правочинів (договорів) із обов’язковим дотриманням/виконанням вимог, передбачених чинним законодавством України для таких випадків, зокрема, але невиключно, щодо належного інформування Клієнта про додаткові фінансові послуги, в тому числі їх вартість.

Інформація про порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги

На виконання вимоги пункту 3 частини другої статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” Фінансова компанія повідомляє, що отримання Клієнтами – фізичними особами фінансових послуг факторингу передбачає сплату податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги. Клієнт – фізична особа на умовах, визначених відповідним договором, отримує дохід у вигляді плати за відступлення Фінансовій компанії права грошової вимоги до боржника (наявний об’єкт оподаткування), а Фінансова компанія визнається податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб у значенні, наведеному у Податковому кодексі України.

Інформація про правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги

Фінансова компанія надає Клієнтам фінансові послуги факторингу на підставі Договору. Відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України (далі за текстом – “ЦК України”), “договір є обов’язковим для виконання сторонами”.

Згідно із статтею 631 ЦК України, “строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору.

Відповідно до статті 525 ЦК України «одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом».

Відповідно до умов Договору:

 • Зміна та/або розірвання цього Договору в односторонньому порядку не допускається.
 • Сторона Договору, яка вважає за необхідне змінити Договір, повинна надіслати пропозицію про це другій Стороні за Договором.
 • Сторона Договору, яка отримала пропозицію про зміну Договору, у двадцятиденний строк після отримання пропозиції повідомляє другу Сторону Договору про результати її розгляду.

Дія Договору припиняється:

 • після повного виконання Сторонами власних обов’язків згідно цього Договору;
 • у випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору.

При достроковому припиненні Договору, відповідно до ст. 653 ЦК України, Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов’язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо договір змінений або розірваний у зв’язку з істотним порушенням договору однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору.

Інформація про механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги

Фінансова компанія у своїй діяльності з надання послуг факторингу дотримується/виконує відповідні вимоги, передбачені чинним законодавством України стосовно захисту прав споживачів, зокрема, але не виключно, Законами України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про захист прав споживачів”.

Закон України “Про захист прав споживачів” регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Згідно пунктів 17 та 22 статті 1 Закону України “Про захист прав споживачів”:

 • послуга – діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб;
 • споживач – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

Статтею 1-1 Закону України “Про захист прав споживачів” визначено, що цей Закон регулює відносини між споживачами товарів (крім харчових продуктів, якщо інше прямо не встановлено цим Законом), робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг.

Відповідно до вимог частини 1 статті 215 ЦК України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою – третьою, п’ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Згідно з приписами частини 1 статті 18 Закону України “Про захист прав споживачів”, продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими. Пунктами 4 та 7 частини 3 статті 18 Закону України “Про захист прав споживачів” до несправедливих умов договору віднесено:

 • надання можливості продавцю (виконавцю, виробнику) не повертати кошти на оплату, здійснену споживачем, у разі відмови споживача укласти або виконати договір, без встановлення права споживача на одержання відповідної компенсації від продавця (виконавця, виробника) у зв’язку з розірванням або невиконанням ним договору;
 • надання продавцю (виконавцю, виробнику) права не повертати кошти на оплату ненаданої продукції у разі розірвання договору з ініціативи продавця (виконавця, виробника).

Відповідно до частин 5 та 6 статті 18 Закону України “Про захист прав споживачів”, якщо положення договору визнано несправедливим, включаючи ціну договору, таке положення може бути змінено або визнано недійсним. У разі коли зміна положення або визнання його недійсним зумовлює зміну інших положень договору, на вимогу споживача:

 • такі положення також підлягають зміні;
 • або договір може бути визнаним недійсним у цілому.

Фінансова компанія бере на себе зобов’язання не включати у Договори із споживачами згідно положення Закону України “Про захист прав споживачів” несправедливі умови.

З метою отримання необхідного захисту своїх прав та урегулювання спірних питань (у разі їх виникнення), споживачі фінансових послуг, що надаються Фінансовою компанією, мають право звертатись безпосередньо до Фінансової компанії.

Інформація про розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами

Фінансова компанія не пропонує своїм Клієнтам фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами, а пропонує своїм Клієнтам отримати фінансові послуги, що надаються ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОФІТ КАПІТАЛ». У зв’язку з цим Фінансова компанія не отримує винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

Правела надання фінансових послуг з факторингу-1Правела надання фінансових послуг з факторингу-2Правела надання фінансових послуг з факторингу-3Правела надання фінансових послуг з факторингу-4Правела надання фінансових послуг з факторингу-5Правела надання фінансових послуг з факторингу-6

 

 

 1. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо підтвердження достовірності, повноти річної фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ПРОФІТ КАПІТАЛ” та її відповідності вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності і відповідності показників нормативам станом на 31.12.2016 року (з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року).
 2.     Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік.
 3.     Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 31.12.2016 року.
 1. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо підтвердження достовірності, повноти річної фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Профіт Капітал” та її відповідності вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності і відповідності показників нормативам станом на 31.12.2015 року (з 04.09.2016 року по 31.12.2015 року).
 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік.
 3. Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 31.12.2015 року.
Copyright@2016 Proway | All Rights Reserved